Thiết bị tái chế các sản phẩm màng nhựa liên hoàn giữa máy cô kết nhựa và hệ thống tạo hạt.