Kỹ thuật ép tiêm hơi, để sản xuất sản phẩm có không gian rỗng và kín