Chất hỗ trợ phân tán đem lại hiệu quả cho việc hình thành liên kết giữa các thành phần