• Giảm thời gian chuyển đổi màu.
  • Điều chỉnh mật độ màu trực tiếp, mà không có dừng máy
  • Không có hỗn hợp màu đã trộn dư thừa
  • Giảm năng lượng phối trộn hỗn hợp.