Đây là mô hình máy rửa và tuyển nổi trong tái chế nhựa, được đánh giá là hiệu quả.