Giới thiệu về nhựa phân hủy sinh học, một khuynh hướng mới của thế giới