Mô hình mô tả các quá trình sản xuất sản phẩm nhựa