Chuyển phế liệu nhựa thành dầu công nghiệp, giải pháp giảm khí thải CO2